Laatst bijgewerkt op: 01-03-2020

Pitane B.V.

Contractuele Verhouding

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang, dat/die een persoon, vanuit elk willekeurig land in de wereld tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar gesteld door Pitane B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland, met statutaire zetel in Marinus van Meelweg 12, 5657 EN, Eindhoven, Nederland, geregistreerd in de Eindhovense Kamer van Koophandel onder het nummer 17117270 (“Pitane”).

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten vormen uw overeenkomst gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen u en Pitane. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten met u. Pitane kan onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst met betrekking tot u beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel ervan, op elk moment en elke willekeurige reden.

Pitane kan de Voorwaarden met betrekking tot de diensten van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht nadat Pitane bericht geeft over dergelijke aangepaste Voorwaarden op deze locatie of de gewijzigde beleidslijnen of aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Diensten. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke plaatsing vormt uw goedkeuring om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, zoals gewijzigd.

Diensten

De Diensten omvatten een technologisch platform dat gebruikers toestaat om via de mobiele applicaties en websites verschaft door Pitane als onderdeel van de Diensten (elk een “Applicatie”) vervoer en/of logistieke diensten te regelen en plannen met onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke diensten, inclusief onafhankelijke externe vervoersbedrijven en onafhankelijke externe logistieke bedrijven in overeenkomst met Pitane of haar aangesloten bedrijven (“Externe leveranciers”). Tenzij anders goedgekeurd door Pitane in een afzonderlijk geschreven overeenkomst met u, worden de Diensten alleen ter beschikking gesteld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U erkent dat Pitane geen vervoer of logistieke diensten verschaft of optreedt als een vervoersbedrijf en dat vervoer of logistieke diensten worden verschaft door onafhankelijke externe aannemers die niet werken voor Pitane. 

Vergunning

Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent Pitane u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare vergunning om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Diensten, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Pitane en haar licentiegevers.

Beperkingen

U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Pitane; (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren behalve als dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten; (v) programma’s of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

Gebruikersaccounts

Om gebruik te kunnen maken van alle onderdelen van de Diensten, moet u zich registreren en een actieve persoonlijke Dienstenaccount hebben (“Account”). U moet minstens 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in uw jurisdictie (als dit geen 18 is), om een Account te verkrijgen. Om uw Account te registreren dient u bepaalde persoonlijke informatie in te dienen bij Pitane, zoals uw naam, adres, mobiel telefoonnummer en leeftijd, alsook ten minste één geldige betaalwijze (zowel creditcard of aanvaarde betalingspartner). U gaat akkoord om accurate, volledige en recente informatie in uw Account weer te geven. Indien u geen accurate, volledige en recente accountinformatie hebt, inclusief een beschikbare ongeldige of vervallen betalingswijze, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst tussen Pitane en u. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder uw Account, en u gaat akkoord om uw accountgebruikersnaam -en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door Pitane, kunt u slechts één Account bezitten.

Gebruikersvereisten en Gedrag

De Dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. U mag geen derden machtigen om uw Account te gebruiken, en u mag geen personen onder de leeftijd van 18 toestaan om vervoers- of logistieke diensten van Externe leveranciers te ontvangen tenzij ze door u worden begeleid. U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruikmaakt van de Diensten, en u mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken (bv. geen vervoer van onrechtmatige of gevaarlijke stoffen). U zult tijdens uw gebruik van de Diensten geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken, aan zowel de Externe leverancier als aan enige andere partij. In bepaalde gevallen kunt u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat men u de toegang tot of het gebruik van de Diensten kan ontzeggen als u weigert een identiteitsbewijs te verschaffen.

Betaling

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot kosten voor de diensten of goederen die u ontvangt van een Externe leverancier (“Kosten”). Nadat u diensten of goederen ontvangen hebt, verkregen door uw gebruik van de Dienst, zal Pitane uw betaling van de toepasselijke Kosten doen toekomen namens de Externe leverancier in de hoedanigheid van een externe en beperkte incasso-agent. Betaling van de Kosten op dergelijke wijze wordt beschouwd als gelijk aan een rechtstreekse betaling van u aan de Externe leverancier. De Kosten zijn met inbegrip van toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. De door u betaalde Kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anderszins bepaald door Pitane. U behoudt het recht om lagere Kosten te eisen aan een Externe leverancier voor door u ontvangen goederen en diensten van een dergelijke Externe leverancier op het moment dat u dergelijke diensten en goederen ontvangt. Pitane zal dienovereenkomstig reageren op elke aanvraag van een Externe leverancier om de Kosten te wijzigen voor een bepaalde dienst of product.

Alle Kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en de betaling zal mogelijk gemaakt worden door Pitane via gebruik van uw voorkeursbetalingswijze in uw Account, waarna Pitane u een ontvangstbewijs via e-mail zal versturen. Als de voornaamste betalingswijze op uw Account na vaststelling is vervallen, ongeldig is of op welke wijze dan ook niet kan worden aangerekend, gaat u ermee akkoord dat Pitane, in de hoedanigheid van externe incasso-agent, een secundaire betalingswijze kan gebruiken in uw Account, indien beschikbaar.

Conform de overeenkomst tussen u en Pitane, behoudt Pitane het recht om Kosten vast te stellen, te annuleren en/of te herzien voor elke of alle diensten en goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, te allen tijde naar eigen goeddunken van Pitane. U erkent en gaat ermee akkoord dat toepasselijke Kosten in bepaalde geografische gebieden aanzienlijk kunnen oplopen op momenten van sterke vraag. Pitane zal redelijke inspanningen leveren om u te informeren aangaande Kosten die kunnen gelden, mits u de verantwoordelijkheid draagt voor Kosten opgelopen met uw Account ongeacht of u op de hoogte was van dergelijke Kosten of de hoeveelheid ervan. Pitane kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers promotieaanbiedingen en kortingen verschaffen, die kunnen leiden tot verschillende aangerekende bedragen voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotieaanbiedingen en kortingen, tenzij beschikbaar gesteld aan u, geen invloed zullen hebben op uw gebruik van de Diensten of de aan u aangerekende Kosten. U kunt ervoor kiezen uw aanvraag voor diensten en goederen van een Externe leverancier op elk moment te annuleren voorafgaand aan de aankomst van de Externe leverancier, en in dat geval kan men u een annuleringsvergoeding aanrekenen.

Deze betalingsstructuur is bedoeld om de Externe leverancier volledig te compenseren voor de geleverde diensten of goederen. Behalve met betrekking tot aangevraagde vervoersdiensten van het taxivervoer via de Applicatie, wijst Pitane geen enkel deel van uw betaling toe als fooi of dankbaarheid aan de Externe leverancier. Elke verklaring door Pitane (op de website van Pitane, in de Applicatie, of in de reclamemiddelen van Pitane) dat fooien “vrijwillig”, “niet-vereist” en/of “inbegrepen” zijn in de betalingen die u verricht voor verschafte diensten of goederen, is niet bedoeld om te suggereren dat Pitane bijkomende bedragen voorziet, behalve degenen die hierboven worden vermeld, aan de Externe leverancier. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om bijkomende betalingen over te maken als dankbaarheid aan een Externe leverancier die u diensten of goederen levert verkregen via de Dienst, u op geen enkele manier verplicht bent om dit te doen. Fooien zijn vrijwillig. Nadat u deze diensten of goederen hebt ontvangen via de Dienst, zult u de mogelijkheid krijgen om uw ervaring te beoordelen en extra feedback achter te laten omtrent uw Externe leverancier.

Schadevergoeding

U gaat akkoord om Pitane en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) uw gebruik van de Diensten of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de Diensten; (ii) uw breuk of schending van een van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door Pitane; of (iv) uw schending van de rechten van derden, inclusief een Externe leverancier.

Algemeen

U kunt deze Voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pitane. U geeft uw goedkeuring aan Pitane voor het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of een aangesloten bedrijf; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten of activa van Pitane; of (iii) een opvolger door een fusie. Er mag geen joint venture, samenwerking, tewerkstelling of agentschapovereenkomst bestaan tussen u, Pitane of Externe leveranciers als gevolg van het contract tussen u en Pitane of het gebruik van de Diensten.

Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.